Вътрешни нормативни актове

План за изпълнение на стратегията за развитие на ДГ ''Перуника''
Стратегия за развитие на ДГ ''Перуника''
Активна политика по превенция на насилието
Механизъм за действие при инциденти с деца
Програма за превенция на децата
Примерно тематично разпределение за ПГ, 6-7 годишни
Годишен план за дейността
Седмично разпределение
Етичен кодекс
Правила за долекарска помощ
Противоепидемични мерки
Правила за достъп до сградата
Правила за работа при инциденти
Правилник за дейността
Дневен режим
Програма за предоставяне на равни възможности
Програмна система
Мерки за повишаване качеството на образованието
Програмна система и познавателни книжки
Състав на Обществения съвет
Програма за превенция на отпадането от образователната система
План за действие за безопасност на движението по пътищата