Вътрешни нормативни актове

Приложение на дидактичните игри в ситуациите по математика в детската градина
Особености на усвояването на аритметичните действия ''събиране'' и ''изваждане'' от децата в предучилищна възраст
Да опазим децата на пътя
Формиране на представата за число у децата в предучилищна възраст
Анализ на здравословното състояние на децата през първото полугодие на учебната 2021/2022
Методи за преодоляване на агресията,тормоза и насилието 2021/2022
Правила за работа на комисията по етика
Мерки за повишаване качеството на образование 2021/2022
Програма за предоставяне на равни възможности на децата от уязвими групи 2021/2022
План за изпълнение на стратегията за развитие на ДГ ''Перуника''
Вътрешни правила в условията на Ковид
Стратегия за развитие на ДГ ''Перуника''
Активна политика за работа по превенция на агресията, тормоза и насилието
Механизъм за действие на персонала при инциденти с деца/насилие над деца
Програма за работа на комисията по превенция на насилието, тормоза
План на комисията по превенция на тормоза, агресията и насилието при децата
Годишен план за дейността 2021/2022
Седмично разпределение
График за допълнителни педагогически дейности 2021/2022
Етичен кодекс
Правилник за дейността
Дневен режим
Програмна система 2021/2022
Състав на Обществения съвет
Програма за превенция на отпадането от образователната система 2021/2022
План за действие за безопасност на движението по пътищата 2021/22