Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Перуника“ – гр. Пловдив

9.09.2022 г. ИНФО за приключил договор №6
9.09.2022 г. ИНФО за приключил договор №5
9.09.2022 г. ИНФО за приключил договор №4
9.09.2022 г. ИНФО за приключил договор №3
9.09.2022 г. ИНФО за приключил договор №2
9.09.2022 г. ИНФО за приключил договор №1
19.08.2020 г. ОБЯВЛЕНИЕ за възлагане на обществена поръчка
19.08.2020 г. ДОГОВОР за изпълнение на поръчка по обособена позиция №6
19.08.2020 г. ДОГОВОР за изпълнение на поръчка по обособена позиция №5
19.08.2020 г. ДОГОВОР за изпълнение на поръчка по обособена позиция №4
19.08.2020 г. ДОГОВОР за изпълнение на поръчка по обособена позиция №3
19.08.2020 г. ДОГОВОР за изпълнение на поръчка по обособена позиция №2
19.08.2020 г. ДОГОВОР за изпълнение на поръчка по обособена позиция №1
19.06.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ до участници в процедура
19.06.2020 г. РЕШЕНИЕ
19.06.2020 г. ПРОТОКОЛ
19.06.2020 г. ПРОТОКОЛ по чл. 181, ал. 4 от ЗОП
10.04.2020 г. РЕШЕНИЕ за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

17.03.2020 г. (12:15 ч.)

„Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Перуника“ – гр. Пловдив, по 6 обособени позиции“
/процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП (публично състезание)/