Вътрешни нормативни актове

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвими групи на ДГ Перуника през 2022/2023 учебна година

Мерки за повишаване на качеството на образованието в ДГ „Перуника“ през 2022/2023 учебна година

Програма за превенция на отпадането от образователната система на ДГ „Перуника“ за 2022/2023 учебна година

Седмично разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие 2022/2023 учебна година

План по безопасност на движението по пътищата за 2022/2023 учебна година

Организация на учебния ден 2022/2023 учебна година

Ранно откриване на деца със специфични образователни и възпитателни потребности

График на допълнителни дейности 2022/2023 г.

Правила на комисията по етика 2022/2023 г.

Програмна система 2022/2023 г.

Етичен кодекс 2022/2023 г.

Годишен план за дейността на ДГ „Перуника“ 2022/2023 г.

Правилниик за дейността на ДГ „Перуника“ 2022/2023 г.

План на комисията по превенция на тормоза, агресията и насилието при децата в ДГ „Перуника“ 2022/2023 г.

Програма за работа на комисията по превенция на тормоза, агресията и насилието при децата в ДГ „Перуника“ 2022/2023 г.

Механизъм за действие на персонала при инциденти с деца/насилие над деца – 2022/2023 г.

Активна политика за работа по превенция на насилието над деца в ДГ „Перуника“ – 2022/2023 г.

План за изпълнение на стратегията за развитие на ДГ „Перуника“

План за действие за безопасност на движението по пътищата

Вътрешни правила за работа в условията на Ковид

Интерактивни методи по математика в детската градина