Вътрешни нормативни актове

Стратегия за развитието на ДГ „Перуника“ за периода 2020-2024 г.

 
В Стратегията на ДГ „Перуника“ за периода 2020/2024 година има следните корекции:
1. „Учебно – техническа и материална база в проблемни зони“ – отпада:
– Филиал на „Радко Димитриев“ №39
– Филиал на бул.“Източен“ №15

2. „Кадрови ресурси“ – правят се следните промени:
– Директор – ІV ПКС
– главен учител – отпада
– учители – 9
– старши учители – 4
– ресурсен учител
– психолог
– логопед

Актуализация на стратегията на развитие на ДГ „Перуника“ за периода 2023-2025 г.

Годишен план за дейността на ДГ „Перуника“ 2023/2024 г.

Програмна система 2023/2024 г.

Седмично разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие 2023/2024 учебна година

Правилник за дейността на ДГ „Перуника“ 2023/2024 г.

Етичен кодекс 2023/2024 г.

Мерки за повишаване на качеството на образованието в ДГ „Перуника“ през 2023/2024 учебна година

Програма за превенция на отпадането от образователната система на ДГ „Перуника“ за 2023/2024 учебна година

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвими групи на ДГ Перуника през 2023/2024 учебна година

Модел на работа със семейството и децата в периода на адаптация към ДГ

План по безопасност на движението по пътищата за 2023/2024 учебна година

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

 
 
 

Правила за работа за намаляване на риска от инфекции

График Допълнителни дейности извън ДОС

Архив за 2022-2023 г.
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвими групи на ДГ Перуника през 2022/2023 учебна година

Мерки за повишаване на качеството на образованието в ДГ „Перуника“ през 2022/2023 учебна година

Програма за превенция на отпадането от образователната система на ДГ „Перуника“ за 2022/2023 учебна година

Седмично разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие 2022/2023 учебна година

План по безопасност на движението по пътищата за 2022/2023 учебна година

Организация на учебния ден 2022/2023 учебна година

Ранно откриване на деца със специфични образователни и възпитателни потребности

График на допълнителни дейности 2022/2023 г.

Правила на комисията по етика 2022/2023 г.

Програмна система 2022/2023 г.

Етичен кодекс 2022/2023 г.

Годишен план за дейността на ДГ „Перуника“ 2022/2023 г.

Правилник за дейността на ДГ „Перуника“ 2022/2023 г.

План на комисията по превенция на тормоза, агресията и насилието при децата в ДГ „Перуника“ 2022/2023 г.

Програма за работа на комисията по превенция на тормоза, агресията и насилието при децата в ДГ „Перуника“ 2022/2023 г.

Механизъм за действие на персонала при инциденти с деца/насилие над деца – 2022/2023 г.

Активна политика за работа по превенция на насилието над деца в ДГ „Перуника“ – 2022/2023 г.

План за изпълнение на стратегията за развитие на ДГ „Перуника“

План за действие за безопасност на движението по пътищата

Вътрешни правила за работа в условията на Ковид

Интерактивни методи по математика в детската градина