Проекти

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Участие на ДГ „Перуника“ в Проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Реализира се в ДГ „Перуника“ от учебната 2020/2021 година в следните направления:
Дейност 1. Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.

Дейност 2. Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др.:

  • на учители;
  • за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на специализирани методики (основани на играта) за обучение по български език;
  • за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, определяне на риск от обучителни затруднения и тяхната превенция.

ДГ“Перуника“ спечели

Проект „Внедряване на система за повишаване на информираността за вътрешната среда в детската градина и иновативни и зелени технологии за по-добро здраве на децата и ангажираност с околната среда“

към Национална кампания „Чиста околна среда – 2023година“ на Тема “Обичам природата – и аз участвам“
Вътрешната среда в детските градини е от изключително значение за гарантиране доброто здраве на децата.
Целите на проектното предложение са:
– да се гарантира осигуряването на здравословна среда в помещенията на детската градина за значително редуциране на рисковете за здравето на децата, свързани с качеството на въздуха.