Вътрешни нормативни актове

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвими групи на ДГ ''Перуника'' през 2022/2023 учебна година
Мерки за повишаване на качеството на образованието в ДГ ''Перуника'' през 2022/2023 учебна година
Програма за превенция на отпадането от образователната система на ДГ ''Перуника'' за 2022-2023 учебна година
Семейството, възпитанието и обучението по БДП
Как да превърнем математиката в приятно занимание?
Седмично разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие 2022/2023 учебна година
План по безопасност на движението по пътищата
Организация на учебния ден 2022/2023 учебна година
Ранно откриване на деца със специфични образователни и възпитателни потребности
График на допълнителни дейности 2022/2023 г.
Правила на комисията по етика 2022/2023
Програмна система 2022/2023
Етичен кодекс 2022/2023
Годишен план за дейността на ДГ ''Перуника'' 2022/2023
Правилниик за дейността на ДГ ''Перуника'' 2022/2023
План на комисията по превенция на тормоза, агресията и насилието при децата в ДГ ''Перуника'' 2022/2023 г.
Програма за работа на комисията по превенция на тормоза, агресията и насилието при децата в ДГ ''Перуника'' 2022/2023 г.
Механизъм за действие на персонала при инциденти с деца/насилие над деца - 2022/2023 г.
Активна политика за работа по превенция на насилието над деца в ДГ ''Перуника'' - 2022/2023 г.
План за изпълнение на стратегията за развитие на ДГ ''Перуника''
План за действие за безопасност на движението по пътищата
Вътрешни правила в условията на Ковид
Състав на Обществения съвет