Категория: Академия за родители

„Трудната математика“ – специфични затруднения в овладяването на математическите умения в предучилищна възраст

 

Математическото развитие на децата в предучилищна възраст трябва да се разбира като  промени в познавателната дейност на индивида, които възникват в резултат на формирането на елементарни математически представи и свързаните с тях логически операции. Формирането на елементарни математически представи е целенасочен и организиран процес на предаване и усвояване на знания, техники и методи на умствена дейност в областта на математиката.

От ранна възраст е важно не само да се предават готови знания на децата, но и да се развиват умствените им способности, да се учат сами, съзнателно да придобиват знания и да ги използват в живота. Ученето в ежедневието е епизодично. За математическото развитие е важно всички знания да се дават систематично и последователно. Знанията в областта на математиката трябва да се усложняват постепенно, като се вземат предвид възрастта и нивото на развитие на децата. Важно е да организираме натрупването на опит на детето, да го научим да използва стандарти (форми, размери и др.), рационални методи на действие (сметки, измервания, изчисления и др.). Предвид малкия опит на децата обучението протича главно индуктивно: първо се натрупват специфични знания с помощта на възрастен, след което се обобщават в правила и модели. Също така е необходимо да се използва дедуктивният метод: първо, усвояването на правилото, след това неговото прилагане, конкретизация и анализ.

В процеса на формиране на елементарни математически представи сред децата в предучилищна възраст, учителят използва различни методи на обучение: практически, нагледни, словесни, игрови. Демонстрация на визуални методи, илюстриране, изследване и др. Практически методи – предметно-практически и мисловни действия, дидактически игри и упражнения и др. Словесни методи обяснение, разговор, инструктаж, въпроси и др. Независимо от подхода и метода на работа, децата могат да изпитат затруднения по отношение на овладяването на математическите умения.

Най – често децата се затрудняват самостоятелно да установят количествено съответствие на две групи предмети по цвят, размер, форма, за да се справят с упражнението, децата се нуждаят от активната помощ на учителя. Повечето  деца изпитват затруднения при възприемане на пространствени и времеви отношения, не разбират значението на обозначенията: отгоре – отдолу, отпред – отзад, отляво – отдясно, върху, под, отгоре – отдолу. Упражненията с дидактически материал в този случай служат за образователни цели и придобиват игрово съдържание, като напълно се подчиняват на игровата ситуация. Основният етап е  провеждането на ситуации за формиране на елементарни математически представи с помощта на дидактически игри през цялата година. Дидактическото подпомагане се изразява в поставянето им в проблемни игрови ситуации за разкриване на математически отношения и овладяване на обобщени начини, похвати и еталони за тяхното оценяване.

За да намалим обучителните трудности при децата в предучилищна възраст и да подпомогнем за правилното формиране на математическите представи у децата можем да използвам различни методи и дидактични средства.

 1. Дидактичен материал – освен натурални средства и предмети от бита, материалът се обогатява със схематични средства /апликации, картини, геометрични фигури, таблици и др./.
 2. Методи:
  1. Нагледни методи
   • Наблюдение – това е активна форма на сетивно познание, която има за цел да натрупа факти, да образува първоначални представи за обектите от обкръжаващия свят. Наблюдението е възприемане, тясно свързано с мисленето. Това е един от най-традиционните методи за педагогическо взаимодействие. Чрез наблюдението се създават предпоставки за развитие на мисленето, вниманието и паметта у децата.
   • Демонстрация – този метод осигурява трайност на възприемането,поставянето на акценти върху обектите и явленията и съсредоточаване на вниманието на децата върху определени зависимости, насочва децата към известни въпроси и ги поставя пред алтернатива.
  2. Практически методи
   • Игра – Освен практически метод, играта е основна форма на педагогическо взаимодействие в детската градина. Има различни видове игри;
   • Дидактични – тя се прилага като метод за решаване на учебни задачи и усвояване на определено образователно съдържание в пряко единство с беседата като словесен метод на обучение.
   • Подвижни – правилата на този вид игра се свързват със задачите на двигателната култура.
   • Музикални – тази игра представлява съчетаване на движения и музика с решаване на познавателни математически задачи.
   • Игри драматизация – те намират специално място в образователния процес.
  3. Словестни методи
   • Налагане
   • Прилагане
   • Сравняване
   • Измерване
  4. Словесни методи
   • Обяснение
   • Беседа
   • Разказ

В зависимост от особеностите  на децата в групата и трудностите, които срещат във формирането на математическите понятия, учителя преценя какви  методи и средства да използва.

Изготвил:

/Н. Персенска/