Обществен съвет

Поименен  състав на Обществения съвет в ДГ „ Перуника“

Финансиращ орган: Октай Чалъшкан

Председател: Станислава Петрова Панова

Членове:

  1. Лина Огнянова     Андреас
  2. Наталия Иванова Поппалова
  3. Ивелина Любомирова Моралиева

Резервни членове:

  1. Михаела Георгиева Данаилова
  2. Иван Георгиев Вягов

Писмо до ОС от 27.02.2024 г.

Протокол от заседанието на ОС на 17.01.2024 г.

Покана за заседание на ОС на 17.01.2024 г.

Вътрешни правила за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет